Ασφάλιση αστικής ευθύνης ασφαλιστικού διαμεσολαβητή: Τι είναι, ποιους αφορά, ποιες καλύψεις εξαιρεί, ποιες περιλαμβάνει;


Ποιες καλύψεις περιλαμβάνει ένα συμβόλαιο αστικής ευθύνης ασφαλιστικού διαμεσολαβητή;

Ένα συμβόλαιο «Αστικής Ευθύνης Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή» ασφαλίζει την επαγγελματική ευθύνη του ασφαλισμένου, για τα χρηματικά ποσά που είναι υπόχρεος να πληρώσει ως αποζημίωση για απαιτήσεις τρίτων, εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων από αμέλεια, που σχετίζεται αποκλειστικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία, και πρέπει να προσκομίζεται στα Επαγγελματικά Επιμελητήρια της έδρας που είναι εγγεγραμμένος ο διαμεσολαβητής.

Η υποχρέωση ασφάλισης αφορά όλα τα πρόσωπα της διαμεσολάβησης, νομικά και φυσικά, ασφαλιστικό πράκτορα, συντονιστή, μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων καθώς και τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (οι αναλυτικές διατάξεις στον ν.4583/2018).

Για τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που συνεργάζεται με αποκλειστική σύμβαση και συνεργασία με εταιρεία, απαιτείται προσκόμιση στο επιμελητήριο βεβαίωσης της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης επ’ονόματι της οποίας ενεργεί ο διαμεσολαβητής, ότι του παρέχεται ασφάλιση και ότι η ευθύνη για τις πράξεις του καλύπτεται πλήρως από την εταιρεία.

Στην αίτηση ασφάλισης, εκτός των άλλων, θα πρέπει να δηλώνεται και το ποσοστό εργασιών του χαρτοφυλακίου ανά ασφαλιστικό κλάδο που δραστηριοποιείται ο διαμεσολαβητής, τυχόν έσοδα ανά κλάδο, άλλες ουσιώδεις πληροφορίες, εάν έχει άδεια διανομής επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση και το ποσοστό εσόδων από την πώληση αυτών των χρηματοοικονομικών προϊόντων, επειδή αυξάνεται ο κίνδυνος ζημιών και απαιτήσεων από τρίτους.

Σε περίπτωση που ο διαμεσολαβητής διατηρεί και δεύτερη επαγγελματική ιδιότητα, όπως για παράδειγμα είναι και ασφαλιστικός πράκτορας και συντονιστής πρακτόρων, έχει την δυνατότητα εντός του ίδιου ασφαλιστηρίου να συμπεριλάβει την ευθύνη του και από τη δεύτερη ιδιότητα, ακόμα και εάν δεν την ασκεί ταυτόχρονα με την πρώτη. Επιπλέον το ασφαλιστήριο καλύπτει τυχόν προκατόχους και εργαζομένους μιας ασφαλιστικής επιχείρησης με την σημείωση ότι από τον όρο «υπάλληλος» εξαιρείται η ιδιότητα του συνεταίρου, μέτοχου, ή διευθυντή της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 190/2006 η ισχύς ενός συμβολαίου αστικής ευθύνης ασφαλιστή είναι αναδρομική, αρχής γενομένης από 15/1/2005. Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή για οποιονδήποτε λόγο, η ασφάλιση παρέχει κάλυψη από την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου και έως 5 έτη, για απαιτήσεις που γεννήθηκαν εντός της διάρκειας ισχύος του συμβολαίου. Επιπλέον σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου ή εργαζομένου αυτού, η ασφάλιση θα αποζημιώσει τους κληρονόμους με ορισμένες προϋποθέσεις. Εδώ προκύπτει ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα που χρειάζεται ενδελεχή μελέτη από τους κατόχους ασφαλιστηρίων.

Επιπλέον των παραπάνω η ασφάλιση «Αστικής Ευθύνης Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή» συμπεριλαμβάνει την ευθύνη του ασφαλισμένου για περιστατικά απαιτήσεων από τρίτους, που οφείλονται στα παρακάτω γεγονότα ενδεικτικά:

1) Απώλεια Εγγράφων όπως συμφωνίες, συμβάσεις, αρχεία, επιστολές, διαθήκες, μητρώα, βιβλία, πιστοποιητικά, πληροφορίες κτλ,

2) Δυσφήμιση και Συκοφαντική Δυσφήμιση όπως οποιαδήποτε πράξη δυσφήμισης, διαβολής, συκοφαντίας κτλ.

3) Απιστία Υπαλλήλων όπως απάτη, αξιόποινη ή κακόβουλη πράξη, ή παράλειψη οποιουδήποτε υπαλλήλου,

4) Παραβίαση Ιδιωτικότητας όπως κλοπή, απώλεια προσωπικών δεδομένων ή εταιρικών πληροφοριών που βρίσκονται υπό τη διαχείριση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

5) Μέσα στους όρους του ασφαλιστηρίου αναγράφονται αναλυτικά οι υποκατηγορίες της ασφαλιστικής κάλυψης και τα ανώτατα κεφάλαια μέχρι τα οποία καταβάλλονται οι αποζημιώσεις, τα οποία συμπεριλαμβάνονται μέσα στο συνολικό όριο ασφάλισης και πάντοτε ανάλογα το ασφαλιστήριο.

Σύμφωνα με την απόφαση 167/1/17-3-2020 της Τραπέζης της Ελλάδος ΦΕΚ 1355/14-4-2020, τα προβλεπόμενα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης της αστικής ευθύνης ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών έχουν διαμορφωθεί ως εξής: 1) τουλάχιστον 1.300.380 ευρώ ανά απαίτηση, 2) τουλάχιστον 1.924.560 συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, 3) μέγιστο ποσό απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη 19.510 ευρώ. Τα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια αναπροσαρμόζονται κάθε πέντε χρόνια. Σύμφωνα με άρθρο του nextdeal τα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης πρόκειται να αναπροσαρμοστούν (δείτε εδώ)

Από την ασφαλιστική κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή εξαιρούνται ορισμένες ζημιές ή δαπάνες υπεράσπισης που ανακύπτουν, προέρχονται ή είναι αποτέλεσμα αρκετών περιπτώσεων απαιτήσεων, οι οποίες αναγράφονται ρητά μέσα στους γενικούς όρους κάθε συμβολαίου. Τέτοιου είδους ζημιές που εξαιρούνται είναι ενδεικτικά:

1) πτώχευση, χρεωκοπία, αφερεγγυότητα, αθέτηση πληρωμής, απιστία, υπέρβαση καθήκοντος, αξιόποινη, κακόβουλη πράξη, απάτη, δόλο, παράβαση καθήκοντος, ψευδείς δηλώσεις κτλ. του ασφαλισμένου,

2) χρεωκοπία, πτώχευση, αφερεγγυότητα ή ανάκληση αδείας ασφαλιστικής επιχείρησης, συνδικάτου ασφαλιστών Lloyd’s, οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, χρηματιστή, επενδυτικού διαμεσολαβητή ή συναφούς εταιρείας με την οποία ο ασφαλισμένος έχει συνάψει άμεσα ή έμμεσα συμβάσεις ασφάλισης, επενδύσεων ή καταθέσεων,

3) αθέτηση πληρωμής από ασφαλιστική εταιρεία εξαιτίας αμέλειας, σφάλματος, παράλειψης κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του ασφαλισμένου ως ασφαλιστικού συμβούλου, εκτός εάν η εταιρεία έχει επιτύχει την έκδοση καταδικαστικής απόφασης αρμόδιου δικαστηρίου κατά του ασφαλισμένου,

4) παράβαση καθήκοντος του ασφαλιστή να ενημερώσει για την ακαταλληλότητα οποιασδήποτε ασφαλιστικής εταιρείας ή πράκτορα/μεσίτη που συνεργάζεται και τοποθετεί ασφαλίσεις,

5) από συνδεμένη μητρική ή θυγατρική εταιρεία και φυσικό/νομικό πρόσωπο που έχει οικονομικό ή εκτελεστικό συμφέρον στην επιχείρηση του ασφαλισμένου (εκτός ορισμένων περιπτώσεων).

6) από αγωγές που ασκούνται ενώπιων δικαστηρίων εκτός κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αγωγών ενώπιων δικαστηρίων κρατών μελών της ΕΕ, με εφαρμογή απόφασης δικαστηρίου αλλοδαπής βάσει αμοιβαιότητας ή με άλλο τρόπο.

7) από τα επαγγελματικά καθήκοντα μελών διοίκησης εταίρων στελεχών διευθυντών σε επιχειρήσεις του ασφαλισμένου,

8) από πόλεμο, πολιτική ταραχή, τρομοκρατική ενέργεια κτλ.

9) από κτηριακές εγκαταστάσεις/χώρους που δραστηριοποιείται ο ασφαλισμένος

10) Μέσα στους όρους του ασφαλιστηρίου αναγράφονται αναλυτικά οι περιπτώσεις εξαιρέσεων και προϋποθέσεων κάλυψης

Όλα σχεδόν τα συμβόλαια «Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Διαμεσολαβητή» σε περίπτωση ζημιάς περιλαμβάνουν μια οικονομική συμμετοχή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην αποζημίωση του τρίτου, έως ενός ορισμένου ποσού που αναγράφεται ρητά εντός των παροχών όπως για παράδειγμα 1.000, 1.500 ευρώ ανά περιστατικό/ζημιά για όλους τους κλάδους ή 1.000 για τον κλάδο γενικών και 1.500 για τον κλάδο ζωής ανά περιστατικό/ζημιά ή ποσοστού επί της ζημιάς όπως 10% με κατώτατη συμμετοχή 1.000 ευρώ και ανώτερη 19.510 ευρώ ανά απαίτηση ή τα ποσοστά συμμετοχής διαμορφώνονται και διαβαθμίζονται ανάλογα τις δηλωθείσες προμήθειες του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και πάντοτε ανάλογα το συμβόλαιο και την εταιρεία (συναντώνται διάφορες περιπτώσεις μέσα στα ασφαλιστήρια).

Το κόστος ενός συμβολαίου Αστικής Ευθύνης Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή διαμορφώνεται ανάλογα το ύψος των ετήσιων μικτών αποδοχών, δηλαδή το εισόδημα από προμήθειες, τυχόν ζημιές, τυχόν εκπτώσεις λόγω μη ζημιών-ανανεώσεων και άλλους παράγοντες και κυμαίνεται ενδεικτικά ακόμα και από 100-120 ευρώ ετησίως ανάλογα την εταιρεία.

Για τους διαμεσολαβητές που δεν δηλώνουν έσοδα αλλά επιθυμούν να διατηρήσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ και υποχρεούνται να προσκομίσουν συμβόλαιο αστικής ευθύνης στο οικείο επιμελητήριο, το κόστος διαμορφώνεται συμβολικά ακόμα και από ενδεικτικά 50-60-70 ευρώ ετησίως υπό την βάση πως άνευ άσκησης επαγγέλματος δεν προκύπτουν απαιτήσεις και ζημιές.

Στην αγορά διατίθενται πληθώρα τυποποιημένων προγραμμάτων ασφάλισης αστικής ευθύνης διαμεσολαβητή σε διάφορες τιμές και παροχές. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μπορούν να επιλέξουν το ασφαλιστήριο που τους αντιπροσωπεύει.

©Μέντωρ ΔιαμεσολαβητήςSource link

Κοινοποιήστε στα παρακάτω:

Newsletter

Κάντε την εγγραφή σας στο Newsletter νέα του συνεταιρισμού.
Scroll to Top