Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών: Πώς θα κάνετε την αναζήτηση – insurance tips


To Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών επιτρέπει στους καταναλωτές ασφαλιστικών προϊόντων μέσω μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας να επαληθεύουν ότι ο επαγγελματίας με τον οποίο έρχονται σε επαφή στο πλαίσιο πώλησης ενός ασφαλιστικού προϊόντος, είναι νόμιμα εγγεγραμμένος στα μητρώα των Επιμελητηρίων, πλήρως πιστοποιημένος και κατά συνέπεια ότι ασκεί τη δραστηριότητα της διαμεσολάβησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Σύμφωνα με στοιχεία από το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος το πλήθος εγγεγραμμένων ασφαλιστών ανά κατηγορία διαμεσολαβητών (ειδικά μητρώα) είναι 6.032.

Κάθε διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος κατ΄εφαρμογήν του άρθρου 19 του του ν. 4583/2018 να εγγράφεται στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του, το οποίο τηρεί Μητρώο Εγγεγραμμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με καταχώρηση συγκεκριμένων στοιχείων. Η εγγραφή γίνεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, όπως αυτές ρητά ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του του ν. 4583/2018 και ισχύει για τρία χρόνια.

Στο «Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» καταχωρίζονται εκείνα από τα στοιχεία των νόμιμα εγγεγραμμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, τα οποία είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της αναφερόμενης πιο πάνω επαλήθευσης και τα οποία τηρούνται στα Μητρώα των κατά τόπους αρμόδιων Επιμελητηρίων της χώρας. Τα στοιχεία του «Ε.ΣΗ.Π. Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο/ εταιρική επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., το Επιμελητήριο εγγραφής, την κατηγορία εγγραφής (ασφαλιστικοί πράκτορες, συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση) την ημερομηνία έναρξης ή ανανέωσης της άδειας ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, την ημερομηνία λήξης της τριετούς άδειας, την ένδειξη για την κατοχή ή μη πιστοποίησης για διάθεση ασφαλιστικών επενδυτικών προγραμμάτων καθώς και την τυχόν άσκηση διασυνοριακής δραστηριοποίησης. Το σύνολο αυτών των στοιχείων προέρχονται από τα οικεία Επιμελητήρια.

Η εγγραφή στα Μητρώα των Επιμελητηρίων και κατ’ επέκταση στο «Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» ανανεώνεται σύμφωνα με το άρθρο 23 του του ν. 4583/2018 κάθε τρία χρόνια και συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο τρίμηνο από τη συμπλήρωση της τριετίας.

Σε κάθε περίπτωση την αποκλειστική ευθύνη για την εγγραφή, την ανανέωση της εγγραφής καθώς και κάθε ενδιάμεσο έλεγχο των δικαιολογητικών που υποχρεούνται να προσκομίζουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά βεβαιώσεις επαναπιστοποίησης και ασφαλιστήρια συμβόλαια επαγγελματικής αστικής ευθύνης, έχει το εκάστοτε αρμόδιο επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.

Πως θα κάνετε την αναζήτηση:

Για την αναζήτηση ενός ενεργού ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, μπορείτε να συμπληρώσετε ένα από τα παρακείμενα πεδία.
Αν γνωρίζετε το «ΑΦΜ» ή τον «ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ» του ασφαλιστή που αναζητείτε, πληκτρολογήστε τον, στο αντίστοιχο πεδίο και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ»

Αν δεν γνωρίζετε ένα από τα παραπάνω πεδία, μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο πεδίο «ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» την επωνυμία της εταιρείας ή το επώνυμο, αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, του ασφαλιστή που αναζητείτε. Η αναζήτηση στο πεδίο “Επωνυμία – Ονοματεπώνυμο” γίνεται σ’ όλο το περιεχόμενο του πεδίου. Σας προτείνουμε σ’ αυτό το πεδίο να γράφετε ένα μόνο όνομα για πληρέστερη αναζήτηση.  Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε την ακριβή επωνυμία της εταιρείας που αναζητείτε, όπως είναι καταχωρημένη στο μητρώο του οικείου Επιμελητηρίου, π.χ. αν η επωνυμία είναι γραμμένη με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες.

Μόλις πληκτρολογείτε την επωνυμία – ονοματεπώνυμο, ενεργοποιείται το πεδίο “Επιμελητήριο”, οπότε με την επιλογή ενός Επιμελητηρίου μπορείτε να δείτε μόνο παρόμοιες επωνυμίες – ονοματεπώνυμα που ανήκουν στο Επιμελητήριο που επιλέξατε.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» θα εμφανιστεί μια λίστα ενεργών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με τα στοιχεία: Επιμελητήριο που είναι καταχωρημένη η επιχείρηση, επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, και πλήρη διεύθυνση του ασφαλιστή.

Κάντε κλικ στην επιχείρηση που θέλετε κα πατήστε το κουμπί «ΠΡΟΒΟΛΗ»

Source link

Κοινοποιήστε στα παρακάτω:

Newsletter

Κάντε την εγγραφή σας στο Newsletter νέα του συνεταιρισμού.
Scroll to Top