"ΠΑΝΟΡΜΟΣ"

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ με την επωνυμία «ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε» με το δ.τ. «ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε» (εφεξής «ΠΑΝΟΡΜΟΣ» ή «μας») με έδρα την Αθήνα, οδός Βουλής 36, με Α.Φ.Μ. 997167308, Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, υπό την ιδιότητά του ως ασφαλιστικός πράκτορας και συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων, με Αριθμό ΓΕΜΗ 136804403000, προστατεύει και σέβεται τα προσωπικά δεδομένα σας.

Για οποιαδήποτε απορία σας, σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: .

1. Λίγα λόγια για τον ΠΑΝΟΡΜΟ

Ο  ΠΑΝΟΡΜΟΣ είναι µία καινοτόμος και πρωτοποριακή επιχείρηση Ασφαλιστικής ∆ιαµεσολάβησης, η οποία διαμεσολαβεί μεταξύ μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών πρακτόρων/μελών  του προκειμένου να συναφθούν ασφαλιστικές συμβάσεις. Παράλληλα παρέχει ο ίδιος ηλεκτρονικές υπηρεσίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης (πρόγραμμα Panormos Medical) μέσω του ιστοτόπου www.panormosins.gr.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας (εφεξής «Δεδομένα»).

3. Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Ενδεικτικά συλλέγουμε:

 • Δεδομένα ταυτότητας, όπως όνομα, επώνυμο, AΦM, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, φύλο κ.λπ.
 • Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμό τηλεφώνου.
 • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Cookies (π.χ. διεύθυνση IP) κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο www.panormosins.gr.           
 • Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως όνομα χρήστη (username).
 • Στοιχεία πληρωμής, όπως IBAN, αριθμό πιστωτικής κάρτας.
 • Φορολογικά στοιχεία, όπως Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

5. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας;

Τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

On line  σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης: Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ σας παρέχει τη δυνατότητα να συνάψετε ηλεκτρονική ασφαλιστική σύμβαση μέσω του συνδρομητικού προγράμματος Panormοs Medical.

On line Αιτήσεις εγγραφής μέλους: Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ λαμβάνει αιτήσεις ενδιαφέροντος εγγραφής μέλους και έρχεται σε επαφή μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσει για την αποδοχή της αίτησής σας από το ΔΣ.

Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η είσοδος των χρηστών στην ιστοσελίδα https://community.panormosins.gr.

Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter): Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε, αν το επιθυμείτε, να ενημερώνεστε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση σχετικά με προωθητικές ενέργειες που διεξάγει η εταιρεία (π.χ. για νέες υπηρεσίες που διαθέτει στην αγορά, τυχόν προσφορές κ.λπ.).

Επικοινωνία: Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

6. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με: 

 • τη συμβατική μας σχέση,
 • τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται,
 • τις υποχρεώσεις του ΠΑΝΟΡΜΟΥ που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία κ.ά.),
 • το έννομο συμφέρον του ΠΑΝΟΡΜΟΥ.

7. Ποιοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα έχουν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του ΠΑΝΟΡΜΟΥ, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας ή/και μέλη του ή/και τρίτοι (εταιρίες ταχυμεταφορών-courier, λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης πληροφορικής), οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

8. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί με τον ΠΑΝΟΡΜΟ:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια μας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως με τον GDPR και το Νόμο 4624/2019.

9. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ δεν διαβιβάζει Δεδομένα σας εκτός ΕΕ. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, η διαβίβαση θα γίνει μόνο για νόμιμους λόγους και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον GDPR.

10. Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ διατηρεί τα Δεδομένα σας για όσο χρόνο χρειάζεται για να σας παρέχει τις υπηρεσίες του, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών του.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, διαγράφονται σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

11. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Δεδομένα σας.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, τα οποία συνεχώς βελτιώνονται, βάσει της τεχνολογικής εξέλιξης με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας.

12. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα που σας αφορούν, διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων σας, διαγραφής των Δεδομένων σας, φορητότητας των Δεδομένων σας, περιορισμού της επεξεργασίας και ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε είτε να απευθύνεστε με σχετικό γραπτό αίτημα στην διεύθυνση της εταιρείας στην οδό Βουλής 36, Αθήνα, είτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

14. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ απαντάει στα αιτήματά σας δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημά σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσει εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβει παράταση άλλων (2) δύο μηνών για να σας απαντήσει.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με – υπό προϋποθέσεις – παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβετε δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

15. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το Ν. 4624/20219 και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων.

 16. Ποια δικαστήρια είναι αρμόδια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Δεδομένα;

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

17. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ ενημερώνει την παρούσα Πολιτική, όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα Δεδομένα σας, θα αναρτάται επικαιροποίηση της παρούσας Πολιτικής. Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ σας ενθαρρύνει να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Scroll to Top