Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22/6/16

Καλούνται τα μέλη του συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.» σε Τακτική Γενική
Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως και 20 του Καταστατικού, την 22/6/16 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 με 19.00 στο γραφείο του Συνεταιρισμού Βουλής 36 Αθήνα (5ος όροφος) ώστε ν’ αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων για την α’ διαχειριστική χρήση 2015, του ετήσιου προϋπολογισμού.

2. Έγκριση της έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης του Συνεταιρισμού για την α’ διαχειριστική χρήση 2015.

4. Διοικητικός οικονομικός απολογισμός.

5. Έγκριση της έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου περιόδου από 1/1/2016 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης του Συνεταιρισμού περιόδου από 1/1/2016.

6. Έγκριση του Τροποποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού του Συνεταιρισμού

7. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου.

8. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (5 μέλη) και του Εποπτικού Συμβουλίου (3 μέλη).

9. (Διάφορες ανακοινώσεις).

Υπενθυμίζεται ότι συμφώνως προς το άρθρο 14 του Καταστατικού, τα Μέλη του Συνεταιρισμού συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζουν αυτοπροσώπως, τα δε νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από το διευθύνοντα σύμβουλο ή εξουσιοδοτημένο μέλος του ΔΣ ή το διαχειριστή τους.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Συνεταιρισμού μέχρι την 20/6/2016 και ώρα 14:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες (εκλέγειν, εκλέγεσθαι και δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση) έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη (Μερίδα).

Για την τακτοποίηση της εκκρεμότητας της συνεταιριστικής μερίδας πληροφορίες παρέχονται από το Λογιστήριο τηλέφωνο: 210 9756024, κ Παναγιώτη Κολοβό.

Όλα τα μέχρι σήμερα έγγραφα βρίσκονται στη διάθεση των μελών στην έδρα του Συνεταιρισμού.

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα συνέλθει η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός 7 ημερών ήτοι την 29 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο για να αποφασίσει για τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης και, εφόσον και πάλι δεν υπάρξει παρτία, θα συνέλθει η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός 7 ημερών ήτοι την 6 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο για να αποφασίσει για τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΑΝΟΡΜΟΣ
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Κοινοποιήστε στα παρακάτω:

Newsletter

Κάντε την εγγραφή σας στο Newsletter νέα του συνεταιρισμού.
Scroll to Top