"ΠΑΝΟΡΜΟΣ"

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ

01

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο “ΠΑΝΟΡΜΟΣ”;

Ο “ΠΑΝΟΡΜΟΣ” είναι µία καινοτόµος και πρωτοποριακή επιχείρηση Ασφαλιστικής ∆ιαµεσολάβησης που λειτουργεί µε τη µορφή του Cluster, δηλαδή τη σύµπραξη µικροµεσαίων κυρίως επιχειρήσεων, που είναι όλες ίσες µεταξύ τους.

02

O ΣΚΟΠΟΣ​

Η εμπορική συνεργασία (δημιουργία και οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων) ανταγωνιστικών επιχειρήσεων Ασφαλιστικής ∆ιαμεσολάβησης(φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όλων των ιδιοτήτων, με αναμενόμενα οφέλη:

• Την ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του

• Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους σε νέες και υπάρχουσες αγορές

03

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται ανά τρία χρόνια από την Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων και ελέγχεται βάσει νόμου για τις πράξεις και τις ενέργειές του από το τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από διαφορετικούς Συνεταίρους οι οποίοι εκλέγονται αντιστοίχως.

04

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ο “ΠΑΝΟΡΜΟΣ” από ιδρύσεως του, για να εξασφαλίσει την ισοτιμία μεταξύ των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν, επέλεξε την νομική μορφή με τον διακριτικό τίτλο:
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και λειτουργεί βάσει της Συνεταιριστικής Νομοθεσίας.

05

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Ο “ΠΑΝΟΡΜΟΣ” μετά την ψήφιση του Νόμου 4583/2018 που αφορά την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, διαθέτει πλέον τις άδειες του Ασφαλιστικού Πράκτορα & του Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων.

Scroll to Top