Υποχρέωση Αποστολής Δεδομένων στη Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ

Το Λογιστικό Γραφείο του Παναγιώτη Κολοβού μας ενημερώνει για την Υποχρέωση Αποστολής Δεδομένων στη Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1038/2022 προβλέπεται :

Για το ημερολογιακό έτος 2021, η υποχρέωση αποστολής των στοιχείων του άρθρου 14 παρ.3 του Ν4174/2013 εκπληρώνεται με τον τρόπο και την διαδικασία που ορίζονται στην Α.1138/2020. Ειδικότερα στην ΑΑΔΕ διαβιβάζονται υποχρεωτικά, δεδομένα που αφορούν στην σύνοψη και χαρακτηρισμό εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης.

Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής διαβιβάζονται είτε κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην Α.1138/2020, είτε με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA για το έτος 2021.

Τα παραπάνω δεδομένα διαβιβάζονται με διακριτούς τίτλους παραστατικών και χαρακτηρισμούς συναλλαγών για όλες τις περιπτώσεις.

Οι υπόχρεες οντότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 14 του ΚΦΔ παράγραφος 3, έχουν την υποχρέωση να επιβεβαιώσουν τα ως άνω διαβιβασθέντα δεδομένα όπως αυτά αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.

Η διαβίβαση των ανωτέρω δεδομένων θεωρείται δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα για το ημερολογιακό έτος 2021 και ως καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης αυτών ορίζεται η 27/05/2022.

Οι λήπτες των λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χονδρικής που αφορούν σε έξοδα τιμολόγησης και έσοδα αυτοτιμολόγησης, υποχρεούνται να διαβιβάσουν είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου εκδότη, περιπτώσεις αποκλίσεων στα προαναφερόμενα διαβιβασθέντα δεδομένα έως την 31/10/2022.

Η μη ανταπόκριση των υποχρεώσεων οντοτήτων στα ως άνω οριζόμενα συνιστά παράβαση της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Ν4174/2013 η οποία επισύρει τις κυρώσεις του ιδίου άρθρου και Νόμου.

Κοινοποιήστε στα παρακάτω:

Newsletter

Κάντε την εγγραφή σας στο Newsletter νέα του συνεταιρισμού.
Scroll to Top